Mathematical Profile Test:

Aξιολόγηση μέσω
διπλής πύλης ελέγχου

Στόχος της διπλής πύλης ελέγχου είναι να γίνεται με γρήγορο τρόπο αξιολόγηση του βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων μεγάλων ομάδων μαθητών (για παράδειγμα σχολεία) και να εντοπιστούν οι μαθητές που δυσκολεύονται στα μαθηματικά (1η πύλη ελέγχου) και στη συνέχεια να διερευνηθεί περαιτέρω το μαθηματικό προφίλ μόνο εκείνων των μαθητών που  αντιμετωπίζουν δυσκολίες (2η πύλη ελέγχου) προκειμένου  να σχεδιαστούν κατάλληλα εξατομικευμένα προγράμματα παρέμβασης.

Image
Image

Η πρώτη πύλη ελέγχου λαμβάνει χώρα με την χορήγηση της σύντομης (short) έκδοσης του  Mathematical Profile  Test  (MathPro-S Test). To MathPro-S Test αποτελείται από 4 υποκλίμακες για την Α’ Δημοτικού και 5 υποκλίμακες για τις τάξεις Β’ – ΣΤ’ οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές μεταξύ τους μαθηματικές δεξιότητες και στοχεύει στη σκιαγράφηση των βασικών στοιχείων (ή μιας «μικρογραφίας») του μαθηματικού προφίλ των μαθητών καθώς και στον εντοπισμό των μαθητών που δυσλολεύονται στα μαθηματικά ή που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά-Δυσαριθμησία.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντοπίσουν τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης από ειδικό.
 • Σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να έχουν μια γενική εικόνα αναφορικά με τα δυνατά και αδύναμα σημεία του συνόλου της τάξης, προκειμένου  να προσαρμόσουν ανάλογα τη διδασκαλία τους.
 • Σε εκπαιδευτικούς/ειδικούς που επιθυμούν να αξιολογήσουν με γρήγορο τρόπο την επίδοση των μαθητών σε διαφορετικές μαθηματικές δραστηριότητες.
 • Σε ειδικούς που επιθυμούν να έχουν μια μικρογραφία του μαθηματικού προφίλ του αξιολογούμενου, προκειμένου να επιλέξουν ή όχι την πλήρη αξιολόγηση μέσω της 2ης πύλης ελέγχου (ΜathPro Test).
 • Σε επίσημους φορείς διάγνωσης ειδικών μαθησιακών δυσκολιών / διαγνωστικά κέντρα που αναζητούν μια σύντομη σταθμισμένη δοκιμασία αξιολόγησης των βασικών μαθηματικών δεξιοτήτων.

Ποιος μπορεί να το χορηγήσει;

Το ΜathPro-S Test μπορεί να χορηγηθεί από εκπαιδευτικούς ή ειδικούς που έχουν πιστοποιηθεί κατόπιν παρακολούθησης του αντίστοιχου επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Οι πιστοποιημένοι χορηγητές μπορούν στη συνέχεια να αγοράσουν όσες ανοιχτές άδειες χρήσης MathPro-S Test επιθυμούν (δείτε πιο κάτω τα πακέτα αγορών που προσφέρονται) προκειμένου να τις χορηγήσουν σε ισάριθμο πλήθος μαθητών της ίδιας ή διαφορετικής τάξης. Για κάθε μαθητή απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης.

Η χορήγηση λαμβάνει χώρα αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής (online) πλατφόρμας του MathPro-S Test στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο οι πιστοποιημένοι χορηγητές. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του;

 1. Χορηγείται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet.

 2. Έχει μικρή διάρκεια, ολοκληρώνεται περίπου σε 15 λεπτά (κατά μέσο όρο).

 3. Το παιδί δε χρειάζεται να γράψει ή να πει κάτι. Οι απαντήσεις καταγράφονται κωδικοποιημένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο που διασφαλίζει την απόρρητη φύση τους.

 4. Οι οδηγίες κάθε δραστηριότητας είναι σαφείς και μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές ζητηθούν από τον χρήστη. Μετά το βίντεο των οδηγιών, ακολουθούν τρεις δοκιμασίες πρακτικής εξάσκησης.

 5. Το MathPro-S Test μπορεί εύκολα να χορηγηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο (για παράδειγμα ταυτόχρονη χορήγηση στους μαθητές ενός ολόκληρου σχολείου σε λίγες ώρες – σε αυτή την περίπτωση απαιτούνται ακουστικά κεφαλής).

 6. Σε όλες τις υποκλιμακες καταγράφεται η ακρίβεια των απαντήσεων.

 7. Με την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, εξάγεται αυτόματα η Έκθεση Αναφοράς των Αποτελεσμάτων η οποία περιλαμβάνει την περιγραφή των υποκλιμάκων και τον τρόπο βαθμολόγησης τους, τη βαθμολογία του εξεταζόμενου ανά υποκλίμακα μέσω εύκολα αναγνώσιμου διαβαθμισμένου σε εκατοστιαίες τιμές ραβδογράμματος, συνοπτικούς πίνακες επίδοσης, καθώς και ανάλυση των λαθών του εξεταζόμενου.

 8. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων χωρίς να απαιτείται η καταγραφή και αποστολή κάποιου είδους στοιχείων από τον χορηγητή – εξεταστή, παρακάμπτει τη χρονοβόρα διαδικασία του υπολογισμού των αρχικών βαθμών και μετέπειτα τη μετατροπή σε εκατοστιαίες τιμές από τον εξεταστή εκλείποντας παράλληλα τυχόν ανθρώπινα λάθη κατά τον υπολογισμό.

Σε τι χρησιμεύει;

 • Στη συνοπτική καταγραφή των δυνατών και αδύναμων σημείων των μαθητών μιας τάξης στα Μαθηματικά παρέχοντας τη μικρογραφία του ατομικού μαθηματικού τους προφίλ.
 • Στον έγκαιρο, έγκυρο και αξιόπιστο εντοπισμό των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα Μαθηματικά και χρήζουν περαιτέρω αξιολόγησης.
 • Στη διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Μαθηματικών, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών, είτε με σοβαρές (Δυσαριθμησία) ή ήπιες δυσκολίες είτε με εξαιρετικά υψηλές μαθηματικές δεξιότητες.

Οι υποκλίμακες του MathPro-S Test

To MathPro-S Test όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, αποτελείται από 4 υποκλίμακες για την Α’ Δημοτικού και 5 υποκλίμακες για τις τάξεις Β’ – ΣΤ’ οι οποίες αξιολογούν διαφορετικές μεταξύ τους μαθηματικές δεξιότητες.  Κάθε υποκλίμακα  περιέχει 8 δραστηριότητες οι οποίες επιλέχθηκαν από τις αντίστοιχες υποκλίμακες της πλήρους έκδοσης της δοκιμασίας με τη μέθοδο της Θεωρίας Απόκρισης Ερωτήματος (Item Response Theory). Οι δραστηριότητες των υποκλίμάκων του MathPro-S Test  έχουν επιλεγεί με τέτοιο τρόπο ώστε να  είναι περισσότερο ευαίσθητες στην αξιολόγηση μαθητών με χαμηλή ή μέση ικανότητα.

Image

Έκθεση αποτελεσμάτων

Με την ολοκλήρωση του MathPro-S Test εξάγεται αυτόματα αναλυτική έκθεση αποτελεσμάτων του εξεταζόμενου. Δείτε παρακάτω δυο χαρακτηριστικά υποδείγματα εκθέσεων αποτελεσμάτων.

MathPro-S Test

 1 - 2 άδειες 

€15

    ανά άδεια χρήσης

Αγοράστε

MathPro-S Test

 3 - 4 άδειες

€12

   ανά άδεια χρήσης

Αγοράστε

MathPro-S Test

  5 - 19 άδειες

€10

   ανά άδεια χρήσης

Αγοράστε

MathPro-S Test

 20+ άδειες

€8

   ανά άδεια χρήσης

Αγοράστε

Τα παραπάνω πακέτα διατίθενται μόνο σε ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΤΕΣ

Image
Image

Η δεύτερη πύλη ελέγχου πραγματοποιείται μέσω τη χορήγησης της πλήρους έκδοσης του Mathematical Profile Test (Δοκιμασία Μαθηματικού Προφίλ). Το MathPro Test είναι το πρώτο πανελλαδικά σταθμισμένο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης μαθηματικών δεξιοτήτων μαθητών Α΄ έως Στ' Δημοτικού. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 2371 μαθητές Α΄ έως Στ΄ δημοτικού που επιλέχθηκαν από επτά νομούς της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα αυτoματοποιημένο διαδικτυακό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί ατομικά ή ομαδικά.  Περιλαμβάνει 18 υποκλίμακες οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε μαθηματικές δεξιότητες που εδράζονται είτε σε ειδικά αριθμητικά γνωστικά συστήματα (επίγνωση αριθμού) είτε σε γνωστικές δεξιότητες γενικού τομέα (μνήμη, οπτικο-χωρικό, συλλογιστική).Το MathPro Test θεωρείται ένα αξιόπιστο και έγκυρο εργαλείο  το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη διεξαγωγή μελετών μεγάλης κλίμακας όσο και για τη λεπτομερή αξιολόγηση του μαθηματικού προφίλ παιδιών με (ή χωρίς) μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά – Δυσαριθμησία προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για διαγνωστικούς λόγους καθώς και στοχευμένη παρέμβαση με βάση τα δυνατά και αδύναμα σημεία κάθε μαθητή στα μαθηματικά.

Η ενδελεχής αξιολόγηση που παρέχει το MathPro Test μπορεί να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διάγνωση συγκεκριμένων ελλειμματικών μαθηματικών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο.  Μια τέτοιου είδους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται με την επικρατούσα άποψη σύμφωνα με πιο πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα, που υποστηρίζουν πως οι Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά (ΜΔΜ) - Δυσαριθμησία παρουσιάζουν ετερογένεια και άρα θα πρέπει να αξιολογούνται σε εξατομικευμένο επίπεδο. Αυτό άλλωστε συνάδει και με τον τρόπο διάγνωσης των  ΜΔΜ-Δυσαριθμησίας που συστήνεται από το DSM-V (Diagnostic and statistical manual of mental Disorders) με παράλληλη αξιολόγηση επιπλέον γνωστικών και μη-γνωστικών παραγόντων  από διεπιστημονική ομάδα ειδικών.

Σε ποιους απευθύνεται;

 • Σε ειδικούς,  που θέλουν να διαπιστώσουν – διαγνώσουν το κατά πόσο ένα παιδί αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά -  Δυσαριθμησία. Σε αυτήν την περίπτωση δίνεται η δυνατότητα  εντοπισμού με ακρίβεια του μαθηματικού τομέα-ων που παρουσιάζεται το πρόβλημα.
 • Σε ειδικούς, που θέλουν να διερευνήσουν τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύναμα σημεία ενός παιδιού στα μαθηματικά, προκειμένου να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα διδασκαλίας που είναι συμβατό με το εξατομικευμένο μαθηματικό προφίλ κάθε παιδιού, αξιοποιώντας κυρίως τα δυνατά του σημεία.
 • Σε ερευνητές,  που θέλουν να μελετήσουν ένα μεγάλο εύρος μαθηματικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας τα πιο πρόσφατα μεθοδολογικά εργαλεία μέσω ενός γρήγορου και αυτοματοποιημένου τρόπου συλλογής των δεδομένων.

Ποιος μπορεί να το χορηγήσει;

Προς το παρόν, το ΜathPro Test χορηγείται κι ερμηνεύεται αποκλειστικά από την επιστημονική ομάδα του MathPro Education ή από ερευνητές κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του;

 1. Χορηγείται διαδικτυακά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανεξαρτήτως του λειτουργικού του συστήματος και της γεωγραφικής περιοχής που βρίσκεται ο χρήστης και ολοκληρώνεται σε 45-60 λεπτά κατά μέσο όρο ανάλογα με το ρυθμό του εξεταζόμενου.

 2. Όλες οι απαντήσεις δίνονται αποκλειστικά μέσω του ποντικιού του υπολογιστή, οπότε το παιδί δε χρειάζεται να γράψει ή να πει κάτι. Οι απαντήσεις καταγράφονται κωδικοποιημένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και επεξεργάζονται με τέτοιο τρόπο που διασφαλίζει την απόρρητη φύση τους .

 3. Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξεταστής για να δώσει οδηγίες καθώς αυτές δίνονται από τον υπολογιστή μέσω βίντεο και εικόνων αλλά και προφορικών και γραπτών μηνυμάτων. Οι οδηγίες κάθε υποκλίμακας είναι σαφείς και μπορούν να επαναληφθούν όσες φορές ζητηθούν από τον εξεταζόμενο. Μετά το βίντεο των οδηγιών, ακολουθούν τρεις δραστηριότητες πρακτικής εξάσκησης.

 4. Μπορεί εύκολα να χορηγηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Στις περιπτώσεις παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνίσταται η ατομική χορήγησή του.

 5. Προσαρμόζεται αυτόματα στη σχολική τάξη εξαιρώντας εξολοκλήρου υποκλίμακες ή/και μέρος δραστηριοτήτων επιμέρους υποκλιμάκων για τους μαθητές των μικρότερων τάξεων.

 6. Σε μέρος των υποκλιμάκων ενεργοποιούνται αυτόματα κριτήρια τερματισμού (π.χ., μετά από 3 διαδοχικά λάθη).

 7. Τα δεδομένα (απαντήσεις των εξεταζόμενων) συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο σε ένα κεντρικό διακομιστή (server) και μπορούν ανά πάσα στιγμή να εξαχθούν σε μορφή excel κάνοντας τη στατιστική τους επεξεργασία πολύ εύκολη.

 8. Η  χορήγηση και καταγραφή των απαντήσεων λαμβάνει χώρα απρόσκοπτα ακόμα και αν διακοπεί προσωρινά η σύνδεση στο διαδίκτυο ή η ταχύτητα σύνδεσης είναι μικρή.

 9.  Η εξατομικευμένη αναφορά των αποτελεσμάτων εξάγεται αυτόματα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας και περιλαμβάνει βαθμολογία (εκατοστιαίες τιμές) για κάθε υποκλίμακα  για την ορθότητα των απαντήσεων και για το χρόνο απόκρισης συγκρινόμενη με την επίδοση των συνομήλικων που έλαβαν μέρος στη μελέτη της στάθμισης. Τέλος, πραγματοποιείται εξατομικευμένη ανάλυση των λαθών, η οποία επιτρέπει ποιοτική ανάλυση της επίδοσης κάθε εξεταζόμενου.

 10. Η αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακάμπτει τη χρονοβόρα διαδικασία του υπολογισμού των αρχικών βαθμών και μετέπειτα τη μετατροπή σε εκατοστιαίες τιμές από τον εξεταστή εκλείποντας παράλληλα τυχόν ανθρώπινα λάθη κατά τον υπολογισμό.

Σε τι χρησιμεύει;

 • Στην πλήρη καταγραφή των δυνατών και αδύναμων σημείων του μαθητή στα Μαθηματικά σκιαγραφώντας πλήρως το ατομικό του μαθηματικό προφίλ, και αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να μάθει αποτελεσματικότερα στα Μαθηματικά.
 • Στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση συγκεκριμένων ελλειμματικών μαθηματικών δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο.
 • Στην επιλογή τεχνικών διδασκαλίας των μαθηματικών από τους ειδικούς και εκπαιδευτικούς, οι οποίες να είναι συμβατές με το μαθηματικό προφίλ κάθε μαθητή είτε για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών στα μαθηματικά είτε για τη βελτίωση της επίδοσης στα μαθηματικά , αξιοποιώντας κυρίως τα δυνατά σημεία των μαθητών τα οποία θα αντισταθμίσουν τις δυσκολίες τους, παρέχοντάς τους έτσι θετικά κίνητρα για να συνεχίσουν, ανεξάρτητα με τη ειδική δυσκολία που μπορεί ένας μαθητής να έχει διαγνωστεί (π.χ. Δυσαριθμησία, Δυσλεξία, ΔΕΠΥ, Αυτιστικό φάσμα, κ.α.).
 • Στη διεξαγωγή ερευνητικών μελετών μεγάλης κλίμακας σε διεθνές επίπεδο. Το MathPro Test διατίθεται και χρησιμοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς επιπλέον στην Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Μαλτέζικη και Ολλανδική γλώσσα, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία προσαρμογής και σε άλλες γλώσσες.

Oι υποκλίμακες του MathPro Test

Οι παρακάτω υποκλίμακες επιλέγονται/προσαρμόζονται ανά τάξη είτε μέσω προκαθορισμένων κριτηρίων τερματισμού είτε μέσω κριτηρίων διακοπής (π.χ. διακοπή μετά από τρεις συνεχόμενες λανθασμένες απαντήσεις) σε εκείνες τις δραστηριότητες που οι δοκιμασίες παρουσιάζουν αυξανόμενη δυσκολία.

Ταχύτητα Χρήσης Ποντικιού
Image

Στην οθόνη του υπολογιστή εμφανίζονται ένα εικονίδιο μιας γάτας στη μία πλευρά και μια εικόνα ενός λεκέ στην άλλη και τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τη γάτα: “Πού είναι η γάτα;” κάνοντας κλικ πάνω της με το ποντίκι του υπολογιστή. Η δραστηριότητα αυτή μετρά τον χρόνο της κίνησης της χρήσης του ποντικιού προκειμένου να ελεγχθεί  αυτός ο παράγοντας, διότι ο χρόνος απόκρισης των παιδιών, στις δραστηριότητες σύγκρισης αριθμών που ακολουθούν, ενδέχεται  να επηρεάζεται από τη συνολική ταχύτητα απόκρισης της χρήσης του ποντικιού του υπολογιστή.

Oι δημιουργοί του

Το MathPro Test αποτελεί  τον καρπό της συνεργασίας δύο ερευνητών, του Γιάννη Καραγιαννάκη (Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το χώρο της  μαθηματικής νόησης και της Marie-Pascale Noël (Catholic University of Louvain, Βέλγιο) του χώρου της παιδικής νευροψυχολογίας, που είναι και οι δύο ειδικοί στην ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων και στις μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά ή τη Δυσαριθμησία.

Πόσο αξιόπιστο και έγκυρο είναι;

Το MathPro Test έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής σε πληθυσμούς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α’ έως ΣΤ΄ τάξεις) στο Βέλγιο (Karagiannakis & Nöel, 2020), στην Ελλάδα (Καραγιαννάκης, Ρούσσος, Πολυχρόνη, 2021), στην Ιταλία (Baccaglini-Frank, Karagiannakis, Pini, Termine, & Girelli, 2020), στη Μάλτα (Farrell, Falzon & Karagiannakis, 2020)  και στην Ολλανδία (υπο δημοσίευση).

Τα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών έδειξαν πως πρόκειται για ένα εργαλείο που διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό εσωτερικής συνοχής καθώς και σταθερότητα στην επαναχορήγηση.   Παρατηρήθηκε καλύτερη επίδοση των μαθητών στις επιμέρους υποκλίμακες διαμέσου όλων των τάξεων με το επίπεδο δυσκολίας των δραστηριοτήτων εντός των υποκλιμάκων  να διαφέρει  από τάξη σε τάξη. Οι μαθητές με δυσκολίες στα μαθηματικά σημείωσαν στατιστικά σημαντική χαμηλότερη επίδοση στο MathPro Test σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Η επίδοση των μαθητών στο MathPro Test σε όλες τις τάξεις συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με την επίδοση σε σταθμισμένο  δοκίμιο αξιολόγησης στα μαθηματικά επιβεβαιώνοντας τη συγκλίνουσα εγκυρότητα του εργαλείου.

Συνοψίζοντας, τα μέχρι στιγμής ευρήματα, υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία και εγκυρότητα  του MathPro Test καθώς και την ευαισθησία του εργαλείου στους παράγοντες σχολική τάξη, βαθμός δυσκολίας των υποκλιμάκων και βαθμός δυσκολίας στα μαθηματικά.